Statusi

Na osnovi 2. in 4. člena Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti v srednji šoli (Uradni list RS 38/2009) lahko dijaki in dijakinje ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA, ki se poleg šolskih obveznosti redno ukvarjajo s športom ali drugimi dejavnostmi, zaprosijo za pridobitev pravice do prilagoditve opravljanja šolskih obveznosti.

 

POPOLNE VLOGE MORAJO BITI ODDANE NAJKASNEJE DO 30. 9. ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO!

 

 • status dijaka, ki se vzporedno izobražuje,
 • status dijaka perspektivnega športnika,
 • status dijaka vrhunskega športnika,
 • status dijaka tekmovalca.

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje:

 

Dijak, ki se hkrati izobražuje po več izobraževalnih programih – podatki o šoli, kjer se dijak vzporedno izobražuje, in o izobraževalnem programu, po katerem se vzporedno izobražuje.
 

Status dijaka vrhunskega športnika:

 

Dijak, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti – potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije.
 

Status dijaka perspektivnega športnika:

 
Dijak, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez – potrdilo kluba in panožne športne zveze.
 

Status dijaka tekmovalca:

 
Dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne prireditve ter izmenjave – podatki o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna priznanja o znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave.
 

Mirovanje oz. prenehanje statusa:

 
Na osnovi 8. oz. 9. člena Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti v srednji šoli (Uradni list RS 38/2009) lahko dijaku status miruje ali preneha.
 

Dijaku status miruje:

 • če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
 • če ne dosega pozitivne ocene pri dveh ali več programskih enotah oziroma predmetih,
 • če mu je izrečen ukor razrednika ali ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
 • v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
 • iz drugih utemeljenih razlogov (neopravičeno izostajanje od pouka ali drugih razlogov)

 
Dijaku status preneha:

 • če preneha pogoj za pridobitev statusa,
 • če ob poteku mirovanja statusa ni dosegel pozitivne ocene pri programskih enotah oz. predmetih,
 • če mu je izrečen ukor učiteljskega zbora oziroma pogojna izključitev,
 • če mu preneha status dijaka po drugih predpisih,
 • na njegov predlog oziroma na predlog staršev,
 • s potekom obdobja, za katerega mu je bil status podeljen.

 
O prenehanju pogoja za pridobitev statusa je dijak dolžan obvestiti šolo v petih delovnih dneh po prenehanju pogoja.
 

Vloga za pridobitev pravice do prilagoditve opravljanja šolskih obveznosti

 

Dostopnost