Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika in se od učnih predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Za dijake pomenijo možnost pridobivanja znanja in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja.

Programi in obseg interesnih dejavnosti se med šolami razlikujejo. Sestavljeni so iz obveznega in prosto izbirnega dela.

Obvezni del programa je dolžna izvesti šola, za dijake pa je udeležba pri dejavnostih obvezna. Izbirni del programa pa lahko dijaki opravijo v sklopu dejavnosti, ki jih je dolžna ponuditi šola (strokovne ekskurzije, povečan obseg kulturnih in športnih dejavnosti, tečaj prve pomoči in cestnoprometnih predpisov, krožki, raziskovalno delo ipd.) ali zunaj šole (aktivno sodelovanje v različnih društvih in klubih, udeležba na nekaterih tečajih ipd.), kar morajo dokazati z ustreznim potrdilom.

Podrobnejši programi interesnih dejavnosti bodo dijakom predstavljeni pri uvodnih razrednih urah, staršem pa na uvodnih roditeljskih sestankih v septembru.

Program interesnih dejavnosti pripravi koordinator, ki je za šolsko leto 2021/2022 Vogrinc Ksenija.

Vsak dijak je dolžan vsako leto opraviti interesne dejavnosti v predvidenem obsegu, sicer ne more prejeti letnega spričevala, v katerem se te evidentirajo z opravil / ni opravil, in ne napreduje.

Vsebine povezane s programom

Dostopnost